บริการของเรา

งานตรวจสอบบัญชีและงานให้ความเชื่อมั่น บริการงานตรวจสอบบัญชีภายนอกโดยแสดงความต่องบการเงินของบริษัท บริการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษเพื่อประเมินสินทรัพย์และหนี้สินของกิจการสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ เช่น เพื่อการซื้อขายกิจการ เป็นต้น ตรวจสอบตามวิธีที่ตกลงร่วมกันโดยทั่วไปจะเป็นการตรวจสอบบางบัญชีในงบการเงินเท่านั้นทั้งนี้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของผู้บริหารและหรือหน่วยกำกับ เป็นต้น
บริการเกี่ยวกับภาษี ภาษีเงินได้นิติบุคคล จัดทำและกรอกแบบประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี จัดทำและกรอกแบบนำส่งภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี จัดเตรียมและนำส่งงบการเงินและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้แก่กรมธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ บริการที่ปรึกษาภาษีอากร
บริการ ทีปรึกษาเกี่ยวกับระบบบัญชีและการเงิน ออกแบบระบบบัญชีและการเงินและการติดตั้งระบบบัญชีและการเงิน ออกแบบระบบการจัดการฐานข้อมูลเทางบัญชีและการเงินรวมถึงการติดตั้ง บริการที่ปรึกษาปัญหาบัญชีและการเงิน ตรวจสอบประเมินฐานะทางการเงินเพื่อการซื้อชายกิจการ (Due diligent exercise) บริการงานตรวจสอบภายใน
การอบรมและพัฒนาบุคลากร จัดให้มีการจัดอบรมภายในเกี่ยวกับการสอบบัญชีและการบัญชีการเงิน และอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสอบบัญชี
Copyright © 2015 cwwpaudit All Rights Reserved. Design By Progress-Pro.com