นโยบายรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

          สำนักงานฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล และจะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากบริษัทฯ ไว้เป็นความลับ สำนักงานฯ จึงขอแจ้งให้ทราบถึงนโยบายของสำนักงานฯ เกี่ยวกับการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ดังนี้

• การรวบรวมและการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

          สำนักงานฯ จะเก็บรวบรวม และรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ เท่าที่จำเป็นตามวิชาชีพ สอบบัญชี และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ได้ตามความจำเป็น และเหมาะสม หรือตามที่เห็นว่า จะเป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี หรือเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

          สำนักงานฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ที่สำนักงานฯ ได้รับจาก การปฏิบัติงานสอบบัญชีโดยสำนักงานฯ จะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านั้นไว้เป็นความลับ ตามเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยชั้นสูงของสำนักงานฯ

• การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สาม

          สำนักงานฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่สามารถบ่งชี้ได้ว่า เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ไปเปิดเผยแก่บุคคลอื่นใด ตลอดจนจะป้องกันมิให้มีการนำข้อมูล ส่วนบุคคลของบริษัทฯ ไปใช้ เว้นแต่

  • การได้รับความยินยอมจากบริษัทฯ ให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
  • การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ๆ เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย หรือตามคำสั่งของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง

• มาตรการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคล

          สำนักงานฯ มีมาตรการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลจากการปฏิบัติงานสอบบัญชี โดยกำหนดขอบเขตการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้

  • กำหนดให้พนักงานทุกระดับชั้นรับรองการรักษาความลับที่ได้รับจากการปฏิบัติงาน สอบบัญชี
  • กำหนดข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจะนำไปใช้ในการปฏิบัติงานเฉพาะทีมงานที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น
  • กำหนดให้มีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากการปฏิบัติงานสอบบัญชีตามมาตรการควบคุม การจัดเก็บเอกสารอย่างเคร่งครัด
  • กำหนดให้พนักงานทุกระดับชั้นที่ต้องการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลต้องได้รับการอนุมัติ จากผู้มีอำนาจในการดูแลข้อมูลทุกครั้ง
  • กำหนดการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากการปฏิบัติงานสอบบัญชีตามระยะเวลา ที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

Copyright © 2015 cwwpaudit All Rights Reserved. Design By Progress-Pro.com