สนใจร่วมงานกับเรา

          เรากำลังมองหาบุคคลผู้มีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ข้างล่างนี้ หากท่านสนใจโปรดมาสมัครด้วยตัวท่านเองตามที่อยู่ของสำนักงาน
งานสอบบัญชี (Auditing)

1. ผู้จัดการสอบบัญชี

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชี
- ประสบการณ์ในงานตรวจสอบบัญชีขั้นต่ำ 7 ปี
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ เช่น words, Excel and Access is plus
- มีวุฒิภาวะเป็นผู้ใหญ่เต็มตัว รู้จักตนเอง กระตือรือร้น และ มีนิสัยเปิดเผยตรงไปตรงมา

2. ผู้ช่วยหัวหน้างานตรวจสอบ

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชี
- ประสบการณ์ในงานตรวจสอบบัญชีขั้นต่ำ 2 ปี
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ เช่น words, Excel and Access is plus
- มีความกระตือรือร้นในการทำงานที่ท้าทาย

3. ผู้ช่วยหัวหน้างานตรวจสอบ

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชี
- จบการศึกษาใหม่และมีประสบการณ์ในงานตรวจสอบบัญชี
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ เช่น words, Excel and Access is plus

4. เจ้าหน้าที่ธุรการ – การเงิน

- จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป
- จบการศึกษาใหม่และมีประสบการณ์ในงานธุรการ – การเงิน
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ เช่น words, Excel
- อายุระหว่าง 23 – 30 ปี

Copyright © 2015 cwwpaudit All Rights Reserved. Design By Progress-Pro.com